Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Obvestila o pomembnem lastniškem deležu
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5. 06. 2024 11:00
Oznaka objavljenega dokumenta : NIH-3/24
NIH-3/24

H&R d.d.

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 77/2018, s spremembami, »ZTFI-1«) družba H & R d.d. Družba za upravljanje z naložbami, Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija (»Družba«), objavlja naslednje sporočilo:

Družba kot izdajatelj delnic z oznako HRDR je 3. 6. 2024 prejela obvestila glede sklenitve več zavezovalnih pravnih poslov, za katere v skladu z ZTFI-1 in Sklepom o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS št. 30/19) obstoji obveznost poročanja, in sicer je bila obveščena:

  1. da so bile fizične osebe i) Iztok Seljak, Vilharjeva cesta 44, 1000 Ljubljana; ii) Dušan Lapajne, Gorska pot 26, 5280 Idrija; ter iii) Andrejka Krapš Rejc, Vojskarska ulica 23B, 5280 Idrija in Andrej Rejc, Ulica Metke Krašovec 22, 1000 Ljubljana kot prodajalci dne 24. 5. 2024 obveščene, da so bile njihove prodajne opcije veljavno izvršene, na podlagi česar so bile med njimi in družbo Gonvarri Corporación Financiera, S.L., s sedežem v Madridu in poslovnim naslovom Prolongación de Embajadores s/n, 28053 Madrid, Španija kot kupcem z učinkom na dan 19. 4. 2024 sklenjene prodajne pogodbe za prodajo vseh njihovih poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, ki imajo v lasti delnice HRDR in
  2. da je družba Gonvarri Corporación Financiera, S.L. kot kupec i) na podlagi veljavne izvršitve prodajnih opcij s strani fizičnih oseb kot je omenjeno v točki 1) zgoraj s temi osebami z učinkom na dan 19. 4. 2024 sklenila prodajne pogodbe za nakup vseh njihovih poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, ki imajo v lasti delnice HRDR, ter ii) na podlagi veljavne izvršitve prodajnih opcij s strani fizičnih oseb Alex Luckmann, Cvetka Batič, Bojan Čuk, Marko Hladnik, Klavdij Kržišnik, Nataša Pelhan, Bernard Peternel, Maja Petrovčič, Mirko Petrovčič, Vojko Sedej, Andreja Čuk in Simon Velikonja kot prodajalcev (o čemer so bile te osebe prav tako obveščene dne 24. 5. 2024) s temi osebami z učinkom na dan 19. 4. 2024 sklenila prodajne pogodbe za nakup vseh njihovih delnic HRDR.

Izpolnitev vseh omenjenih prodajnih pogodb bo potekala v skladu s pogoji in določbami le-teh, in se pričakuje v prihodnjih mesecih. Ob izpolnitvi predmetnih zavezovalnih pravnih poslov pod točko 1) in 2) zgoraj, ko bo prišlo do prenosa lastništva na poslovnih deležih družb z omejeno odgovornostjo (ki imajo v lasti delnice HRDR) in neposredno na zadevnih delnicah HRDR, bo posledično prišlo tudi do zmanjšanja posrednega imetništva vseh omenjenih fizičnih oseb pod točko 1) zgoraj (preko družb, ki so imetnice delnic HRDR) pod najnižji prag pomembnega deleža v Družbi in hkrati do povečanja posrednega in neposrednega imetništva delnic HRDR družbe Gonvarri Corporación Financiera, S.L. nad najvišji prag pomembnega deleža v Družbi, in sicer na skupaj 94,51% glasovalnih pravic v Družbi (ob upoštevanju lastnih delnic) oziroma 100% glasovalnih pravic v Družbi (brez upoštevanja lastnih delnic).

Andrejka Krapš Rejc, predsednica upravnega odbora H & R d.d.
Datum: 6. 06. 2024