Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 

Pomoč

Kaj je INFO HRAMBA?

INFO HRAMBA je kompleksen informacijski sistem za posredovanje, hranjenje in dostop do vseh objavljenih nadzorovanih informacij izdajateljev in drugih zavezancev za posredovanje informacij v INFO HRAMBO, pri čemer se šteje, da so informacije s posredovanjem v INFO HRAMBO obenem predložene Agenciji za trg vrednostnih papirjev (Agenciji) ter borzi. INFO HRAMBA se v skladu z veljavno zakonodajo šteje za sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij.

Sistem INFO HRAMBA je postavljen kot skupni projekt Agencije za trg vrednostnih papirjev in Ljubljanske borze d.d.. Ljubljanska borza je dne 8. 10. 2009 pridobila pooblastilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za postavitev in kasnejše upravljanje sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij s komercialnim imenom INFO HRAMBA, sistem je začel delovati s 1. 4. 2010.

Zakaj INFO HRAMBA?

Glavni namen INFO HRAMBE je, da vsem izdajateljem omogoča celostno infrastrukturo za zajem in hranjenje vseh javno dostopnih nadzorovanih informacij ter da vsej zainteresirani javnosti preko spletne strani omogoči vpogled in/ali prenos vseh objavljenih nadzorovanih in drugih nenadzorovanih (prevzemne ponudbe, letni dokument in prospekt) informacij izdajateljev.

Komu je INFO HRAMBA namenjena?

Javna stran INFO HRAMBE je namenjena izdajateljem, da posredujejo in hranijo vse objavljene nadzorovane informacije ter tudi informacije o prevzemni ponudbi, prospektu in letnem dokumentu v sistem kot tudi širši javnosti, institucionalnim in drugim vlagateljem v vrednostne papirje, medijem, borznim članom, skratka vsem, ki želijo tekoče spremljati oziroma imeti pregled nad shranjenimi objavljenimi nadzorovanimi informacijami.

Katere objave izdajateljev lahko najdem na INFO HRAMBI?

Na INFO HRAMBI so shranjene vse nadzorovane informacije izdajateljev kot so:

 • notranje informacije,
 • periodična poročila (letno poročilo, polletno poročilo, vmesno poročilo poslovodstva, četrtletno poročilo),
 • Informacije o pomembnih deležih v javni družbi (informacije o pomembnih deležih, informacije glede lastnih delnic, informacije o spremembah skupnega števila delnic z glasovalno pravico),
 • informacije v zvezi s skupščino delničarjev,
 • finančni koledar,
 • izjava o skladnosti s kodeksom,
 • korporacijske akcije,
 • druge obveznosti obveščanja po zakonu (informacije o novih izdajah vrednostnih papirjev, informacije o spemembah vsebine vrednostnih papirjev, informacija o izbiri matične države članice), ter
 • druge nenadzorovane informacije (prospekt, letni dokument, prevzemne ponudbe).

Kako poteka posredovanje obvestila v INFO HRAMBI?

Obvestilo pripravi izdajatelj in ga predloži v INFO HRAMBO na dva načina:

 1. če je SEO naročnik, se objavljeno obvestilo preko vmesnika avtomatsko prenese iz SEOnet sistema in se shrani v INFO HRAMBI,
 2. če ni SEO naročnik, izdajatelj ročno vnese obvestilo direktno v sistem, pregleda elektronski podpis dokumenta in predloži le-tega v sistem, nato se shrani obvestilo v INFO HRAMBI.

Ob predložitvi se dokument elektronsko podpiše s strani izvajalca. Predložen dokument je dostopen javnosti naslednji delovni dan preko naslova http://www.oam.si.

Kje je objavljeno obvestilo shranjeno?

Vsaka objavljena nadzorovana informacija in tudi druga nenadzorovana informacija (prospekt, letni dokument in prevzemna ponudba) se v trenutku shranitve v INFO HRAMBO uvrsti na seznam zadnjih javnih objav. Ob kliku na naslov objave v seznamu zadnjih javnih objav se prikaže vsebina objave.

Kako pogosto se objavljajo nova obvestila?

Izdajatelji bodo lahko časovno neomejeno shranjevali svoja obvestila na INFO HRAMBI. Dokumente se lahko v INFO HRAMBO vnaša kadarkoli, enako velja za predložitev.

Shranjeni dokumenti bodo postali javno dostopni naslednji delovni dan po predložitvi v INFO HRAMBO. Predložene informacije se bodo v INFO HRAMBO hranile trajno.

Kako deluje arhiv zadnjih javnih objav in iskalnik?

V arhivu lahko najdete vse shranjene objavljene nadzorovane informacije izdajateljev, kot tudi druge nenadzorovane informacije izdjateljev (prospekt, letni dokument in prevzemne ponudbe). Najlažje po njem brskate s pomočjo iskalnika, ki omogoča iskanje glede na različne kriterije. Tako lahko na primer iščete objave po posameznih izdajateljih ali kombinirate kriterije glede na ključne besede, čas in datum objave nadzorovane informacije, jezik dokumenta, vrsto objave, ISIN kodi vrednostnega papirja ali kodi papirja. Vsako obvestilo je uporabnikom na voljo tudi v tekstovnem formatu.

Kako se lahko naročim na objave preko elektronske pošte?

Na zavihku Naročanje na strani INFO HRAMBE se lahko brezplačno naročite na dnevni povzetek sporočil INFO HRAMBE, ki bodo dostavljena dnevno v vaš elektronski predal.

Kako se lahko naročim na objave preko RSS?

Če želite biti tekoče obveščeni o shranjenih objavah na INFO HRAMBI, se lahko brezplačno naročite preko RSS vira, ki je prikazana na prikazni strani INFO HRAMBE oziroma kanala na naslovu http://www.oam.si/rss.

RSS je tehnologija na podlagi XML-ja, s katero ste lahko samodejno obveščeni o shranjenih nadzorovanih informacijah izdajateljev, ki vas zanimajo. Ni vam treba na spletno stran, da bi videli, ali je bila shranjena kakšna nova objava, lahko uporabljate RSS, ki vas na to opozori vsakokrat, ko se objavi nov dokument. RSS nudi kratke opise objav skupaj s povezavo na celotno različico.

Način uporabe RSS vira je možen:

 • z namestitvijo katerega od t.i. bralcev virov (RSSreader, 'Feed reader'), ki so brezplačno dosegljivi na internetu. Za namestitev le teh se prosim obrnite na svoje informatike, tudi zaradi preveritve skladnosti s politiko vaše družbe na področju dovoljenih namestitev programov.
 • s pomočjo sintakse na RSS. Z uporabo sintakse http://www.oam.si/rss/?s=krkg lahko npr. dobite samo informacije o shranjenih novih objavah za izbrani vrednostni papir (v tem primeru npr. za Krko), s pomočjo sintakse http://www.oam.si/rss/?s=krkg+melr+petg pa lahko uporabniki dobite informacije o novih objavah izdajateljev več različnih vrednostnih papirjev.

Katere so prednosti INFO HRAMBE?

INFO HRAMBA povečuje preglednost izvedenih javnih objav in izboljšuje obveščenost investicijske javnosti ob upoštevanju visoke stopnje varnostnih standardov:

 • koncentracija vseh nadzorovanih informacij izdajateljev na enem mestu;
 • možnost vpogleda v arhiv vseh objav posameznega izdajatelja;
 • enostavno iskanje objav glede na različne kriterije;
 • preprost in brezplačen dostop do INFO HRAMBE;
 • dostopnost INFO HRAMBE 24 ur na dan.

Kje lahko dobim dodatne informacije o INFO HRAMBI?

Vse dodatne informacije v zvezi z obveščanjem javnosti preko INFO HRAMBE dobite na elektronskem naslovu infohramba@ljse.si oziroma na tel. št.: (01) 471 02 11.