Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12. 09. 2023 16:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-578/23
INI-564/23

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako MTSG z organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, Ljubljana na podlagi določb Uredbe 596/2014/EU ter Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), obvešča javnost, da je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 11.09.2023, s sklepom opr. št. Srg 2023/31372 v sodni register vpisalo sklep 41. skupščine delniške družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. z dne 29.08.2023, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe z oznako MTSG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (Standardna kotacija Ljubljanske borze d.d.). Navedeni sklep skupščine je bil sprejet z večino 9/10 osnovnega kapitala družbe, zato skladno z določbami 125. čl. ZTFI-1 učinkuje z dnem vpisa v sodni register.

Navedeni sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani je priloga k temu obvestilu.

To obvestilo bo od dne 12.09.2023 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si vse do poteka zakonsko predpisanega roka.

Direktor družbe
Datum: 13. 09. 2023
Pripeti dokumenti:  Sklep Srg 2023/31372