Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  9. 03. 2023 19:15
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-133/23
INI-121/23

INTEREUROPA, d.d., Koper

Uspešno poslovanje skupine Intereuropa v letu 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Koper, 9. marec 2023. Na današnji seji se je nadzorni svet seznanil z nerevidirano informacijo o poslovanju skupine Intereuropa v letu 2022. Leto 2022 je minilo v razmerah izrazito povečane negotovosti v mednarodnem okolju, povezane z vojno v Ukrajini, zaostrenimi razmerami na energetskih trgih ter rastjo cen. Kljub temu je bilo leto 2022 za skupino Intereuropa uspešno poslovno leto, saj je skupina ustvarila najvišje prihodke od prodaje in najvišji poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v zadnjih desetih letih.

 

Na podlagi nerevidiranih podatkov je skupina Intereuropa lani ustvarila 200,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 13 odstotkov več kot v letu 2021 in za 15 odstotkov nad načrtovanimi prihodki. Ustvarjeni EBITDA v višini 15,1 milijona evrov je za 9 % višji od primerljivega obdobja 2021 in hkrati presega načrtovanega za 10 odstotkov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2022 znašal 8,2 milijona evrov, kar je 12 odstotkov več kot v preteklem letu 2021 in presega načrtovanega za 16 odstotkov.

 

Skupina Intereuropa je v letu 2022 ustvarila čisti dobiček v višini 5,1 milijona evrov, kar je za 1,5 milijona evrov manj kot v predhodnem poslovnem letu ter za 0,3 milijona evrov manj kot je načrtovala. Na zaostanek dodatno vpliva porast odhodkov iz naslova odmerjenih in odloženih davkov od dobička. Odmerjeni in odloženi davek od dobička je v letu 2022 znašal 1,9 milijona evrov, kar je za 1,3 milijona evrov več kot v predhodnem poslovnem letu ter za 0,9 milijona evrov več kot je bil načrtovan. Višji odhodki za davek izhajajo iz odloženih davkov v obvladujoči družbi, nastalih kot posledica nižjih poslovnih rezultatov v projekcijah bodočega poslovanja.

 

Neto finančni dolg skupine je konec leta 2022 znašal 42,5 milijona evrov, kar je za 6,8 milijona evrov več kot ob zaključku predhodnega poslovnega leta.

 

Skupina Intereuropa bo tudi v letu 2023 zagotavljala celovite logistične storitve s področja kopenskega, pomorskega in zračnega prometa, skladiščenja in distribucije ter carinske in druge logistične storitve. Kot logistični operater za številna domača in mednarodna podjetja bo skupina tudi v prihodnje usmerjala blagovne tokove prek mreže trinajstih družb v devetih državah in omogočala nemoteno delovanje oskrbovalnih verig.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

 

 

                                                                                        

 

Uprava družbe
Datum: 10. 03. 2023