Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  20. 09. 2022 17:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-608/22
INI-593/22

NLB, d. d., Ljubljana

Izdaja podrejenih obveznic

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Družba NLB d.d. (v nadaljevanju tudi: družba) objavlja informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala (v nadaljevanju: obveznice). Družba je 20. 9. 2022 sklenila pogodbe o prodaji obveznic v skupnem nominalnem znesku 82 milijonov evrov. Predvideni datum izdaje obveznic je 23. 9. 2022. Obveznice nimajo določenega datuma zapadlosti, pri čemer bo imel izdajatelj možnost izplačila obveznic med 23. 9. 2027 in 23. 3. 2028 in nato na vsak datum izplačila obresti. Glavnica obveznic se bo do 23. 3. 2028 obrestovala po obrestni meri 9,721 % letno, v vsakem naslednjem 5-letnem obdobju pa po obrestni meri, ki se ponastavi pred začetkom vsakega od teh obdobij. Prodajna cena obveznic bo enaka 100 % njihove nominalne vrednosti. ISIN koda obveznic bo SI0022104275.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 20. 9. 2022 dalje na voljo na uradni spletni strani družbe (www.nlb.si).

NLB d.d. Ljubljana
Odnosi z vlagatelji
Datum: 21. 09. 2022