Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Obvestila o pomembnem lastniškem deležu
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.8.2019 15:04
Oznaka objavljenega dokumenta : NIH-17/19
NIH-17/19

MENINA d.d.

Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

V skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju ZTFI-1) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur. l. RS, št. 30-1377/2019, v nadaljevanju: sklep) družba MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: Menina d.d.) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba Menina d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako MENG, prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od svojega delničarja Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (»DUTB«).

Iz obvestila delničarja DUTB izhaja, da je ta dne 17.6.2019 v smislu sklepa (ki kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla) odsvojil 10.310 delnic MENG, kar je takrat predstavljalo 20% vseh delnic MENG, zaradi česar DUTB nima več delnic MENG, in se je delničarju DUTB posledično zmanjšal prag pomembnega deleža glasovalnih pravic v Menina, d.d., pod prag 5% vseh glasovalnih pravic v družbi Menina d.d., kot to določa 129. člen ZTFI-1. 

Uprava
Datum: 6.8.2019