Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  16. 09. 2022 10:22
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-38/22
TOS-37/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 9. 9. 2022 do vključno 15. 9. 2022. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 3.536 lastnih delnic v skupni vrednosti 331.391 in sicer:

- 9. 9. 2022           1.022   delnic po povprečni tehtani ceni   94,44 EUR,
- 12. 9. 2022            601   delnic po povprečni tehtani ceni   93,15 EUR,
- 13 9. 2022             855   delnic po povprečni tehtani ceni   93,80 EUR,
- 14. 9. 2022            324   delnic po povprečni tehtani ceni   92,40 EUR in
- 15. 9. 2022            734   delnic po povprečni tehtani ceni   93,67 EUR.  
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.727.710, kar je predstavljalo 5,268 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.731.246, kar predstavlja 5,279 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 16. 9. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 19. 09. 2022