Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.1.2021 15:12
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-1/21
TOS-1/21

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 28. 12. 2020 do vključno 30. 12. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 480 lastnih delnic v skupni vrednosti 86.200,00 EUR in sicer:

- dne 28. 12. 2020, 130 delnic po povprečni ceni 180,000 EUR/delnico

- dne 29. 12. 2020, 150 delnic po povprečni ceni 180,000 EUR/delnico in

- dne 30. 12. 2020, 200 delnic po povprečni ceni 179,000 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 21.471 delnic, kar je predstavljalo 2,6574% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 21.951, kar predstavlja 2,7168% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 5.1.2021