Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  10.2.2020 12:48
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-11/20
TOS-11/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1. 2. 2020 do vključno 7. 2. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 752 lastnih delnic v skupni vrednosti 143.816,50 EUR in sicer:

- dne 3. 2. 2020, 752 delnic po povprečni ceni 191,2453 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 10.969 delnic, kar je predstavljalo 1,3576 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 11.721, kar predstavlja 1,4507 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 11.2.2020