Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.2.2020 11:19
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-9/20
CNS-9/20

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, 148. in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov  ter v skladu  Sklepom o razkrivanju nadzorovanih informacij, druž ba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic brez glasovalne pravice na dan 31.1.2020:

  • skupno število vseh izdanih delnic, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.470.662,
  • skupno število lastnih delnic brez glasovalne pravice: 133.035, kar predstavlja 5,38 % vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico:  2.337.627, kar predstavlja 94,62% vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 3.2.2020 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 
 

KD Group d.d.
Datum: 4.2.2020