Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.2.2020 11:06
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-6/20
CNS-6/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1),

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

Objavlja nadzorovano informacijo.

Na dan 31. 1. 2020 je bilo po podatkih registra imetnikov delnic Cinkarne Celje, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. ter upoštevaje že sklenjene zavezovalne posle po evidenci družbe:

  1. Skupno število vseh izdanih delnic 807.977,
  2. Skupno število lastnih delnic 10.969, oziroma  1,3576 % izdanih delnic in
  3. Skupno število delnic z glasovalno pravico 797.008.

 

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 4.2.2020