Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.2.2020 10:56
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-8/20
TOS-8/20

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 10. 1. 2020 do vključno 31. 1. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 35 lastnih delnic v skupni vrednosti 6.825,00 EUR in sicer:

- dne 28. 1. 2020, 35 delnic po povprečni ceni 195,00 EUR/delnico

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 10.934 delnic, kar je predstavljalo 1.3533 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 10.969, kar predstavlja 1,3576 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 4.2.2020