Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.2.2020 09:43
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-5/20
CNS-5/20

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov,
Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na dan 31.01.2020 je bilo v registru imetnikov delnic družbe Hram holding, d.d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d.:

1. skupno število vseh izdanih delnic 4.282.596,

2. skupno število lastnih delnic 402.122 oziroma 9,390% izdanih delnic in

3. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.888.474.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava
Datum: 4.2.2020