Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.12.2019 11:49
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-33/19
CNS-33/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 11. 2019 je bilo v registru imetnikov delnic Krke, d. d., Novo mesto, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448,
b. skupno število lastnih delnic 1.167.053 oziroma 3,559 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 31.626.395.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 2. 12. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 3.12.2019