Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.12.2019 08:52
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-31/19
CNS-31/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, 148. in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov  ter v skladu  Sklepom o razkrivanju nadzorovanih informacij, družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan 30.11.2019:

  • skupno število vseh izdanih delnic, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.470.662,
  • skupno število lastnih delnic: 94.410, kar predstavlja 3,82 % vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico:  2.376.252, kar predstavlja 96,18% vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 2.12.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 
 

KD Group d.d.
Datum: 3.12.2019