Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.11.2019 11:43
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-28/19
CNS-27/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KRKA, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 10. 2019 je bilo v registru imetnikov delnic Krke, d. d., Novo mesto, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d. d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 32.793.448,
b. skupno število lastnih delnic 1.152.853 oziroma 3,515 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 31.640.595.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 4. 11. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 5.11.2019