Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.11.2019 07:52
Oznaka objavljenega dokumenta : CNS-27/19
CNS-30/19

KD Group, d.d., Ljubljana

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter v skladu s 148. in 149. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.), objavlja obvestilo o spremembi skupnega števila lastnih delnic in o novem skupnem številu lastnih delnic na dan 31.10.2019:

  • skupno število vseh izdanih delnic, vpisanih centralnem registru imetnikov delnic izdajatelja KD Group d.d., ki ga vodi KDD d.d.: 2.470.662,
  • skupno število lastnih delnic: 93.957, kar predstavlja 3,8% vseh izdanih delnic,
  • skupno število delnic z glasovalno pravico:  2.376.705, kar predstavlja 96,2% vseh izdanih delnic.


To obvestilo bo od 4.11.2019 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav, najmanj 5 let od datuma objave. 
 

KD Group d.d.
Datum: 5.11.2019