Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  7.10.2019 09:53
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-66/19
TOS-66/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 30. 9. 2019 do vključno 4. 10. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1.620 lastnih delnic v skupni vrednosti 291.913,00 EUR in sicer:

- dne 30. 9. 2019, 405 delnic po povprečni ceni 179,41 EUR/delnico,

- dne 1. 10. 2019, 500 delnic po povprečni ceni 181,00 EUR/delnico.

- dne 2. 10. 2019, 250 delnic po povprečni ceni 181,00 EUR/delnico.

- dne 4. 10. 2019, 465 delnic po povprečni ceni 179,57 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 7.963, kar je predstavljalo 0,9855 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 9.583, kar predstavlja 1.1860 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 8.10.2019