Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  1.10.2019 13:00
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-64/19
TOS-64/19

MELAMIN, d.d., Kočevje

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi 149. člena ZTFI-1  družba Melamin d.d. Kočevje objavlja naslednjo nadzorovano informacijo:

Na dan 30.9.2019 je bilo v registru delnic Melamin d.d.Kočevje, ki ga vodi KDD Centralna klirinška depotna družba d.d.:

a.skupno število vseh izdanih delnic 449.872

b.skupno število lastnih delnic 27.876 oziroma 6,20% izdanih delnic

c.skupno število delnic z glasovalno pravico 421.996

Obvestilo bo od 1.10.2019 dalje in najmanj pet let objavljeno tudi na uradni spletni strani www.melamin.si  

Direktor družbe:
Srečko Štefanič
Datum: 2.10.2019