Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.8.2019 10:57
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-41/19
TOS-41/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 5. 8. 2019 do vključno 9. 8. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 1.232 lastnih delnic v skupni vrednosti 232.420,00 EUR in sicer:

- dne 5. 8. 2019, 700 delnic po povprečni ceni 188,993 EUR/delnico,

- dne 6. 8. 2019, 159 delnic po povprečni ceni 189,000 EUR/delnico,

- dne 7. 8. 2019, 373 delnic po povprečni ceni 187,866 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 200, kar je predstavljalo 0,0248 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.432, kar predstavlja 0,1772 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 13.8.2019