Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.8.2019 14:06
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-39/19
TOS-39/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne dne 4.6.2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1.8.2019 do vključno 2.8.2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 200 lastnih delnic v skupni vrednosti 37.882,50 EUR in sicer:

- dne 2.8.2019, 200 delnic po povprečni ceni 189,4125 EUR/delnico,

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Družba pred tem nakupom ni imela lastnih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 200, kar predstavlja 0,0248 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 6.8.2019