Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  2.8.2019 09:58
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-555/19
INI-545/19

DZS, d. d., Ljubljana

Soglasno sprejeti vsi sklepi skupščine delničarjev družbe DZS, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja sprejete sklepe redne skupščine delničarjev družbe DZS, d.d., ki je bila 30. julija 2019. Na skupščini delničarjev je bilo prisotno 68,89% delničarjev z glasovalno pravico. Vsi sklepi skupščine delničarjev so bili soglasno sprejeti s 100% večino oddanih glasov.

To sporočilo bo od 2.8.2019 dalje objavljeno najmanj 5 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                                    Uprava družbe

Datum: 5.8.2019