Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  1.8.2019 08:45
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-552/19
INI-542/19

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

S&P ponovno podelila visoko bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&P) je 31. 7. 2019 Skupini Triglav, s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči »A«. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved. Po navedbah S&P je ponovna podelitev visoke ocene odraz vodilnega položaja Triglava na zavarovalnem trgu in na trgu upravljanja premoženja v Sloveniji ter položaja in njegove krepitve na trgih regije. Hkrati agencija poudarja stabilno in dobro poslovanje Skupine, ustrezen profil tveganja in trdno kapitalsko ustreznost.  

Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine in ne vsebuje kakršnihkoli zvišanj, ki bi bile posledica povezanosti Skupine z državo. Kot navaja S&P, ocena temelji na vodilnem položaju Triglava v Sloveniji in regiji, njegovi dobro razčlenjeni ponudbi, razvejani prodajni mreži ter močni blagovni znamki. S&P ocenjuje profil poslovnih tveganj Skupine Triglav kot trden in profil finančnih tveganj kot zelo trden. Naložben portfelj Skupine Triglav je kakovosten in dobro razpršen, usmerjen je večinoma v naložbe območja evra. Pozavarovalna zaščita Skupine Triglav je konzervativna in njen profil tveganj dober.

Vse navedeno omogoča Skupini Triglav stabilno in dobičkonosno poslovanje, kar S&P pričakuje tudi v prihodnje, ko skupina nadaljuje z izvajanjem strateško začrtanih aktivnosti. Te med drugim vključujejo kontinuiran razvoj segmentirane ponudbe, geografsko členitev prihodkov z večanjem deleža premije s trgov izven Slovenije in krepitev dejavnosti upravljanja premoženja. Za doseganje rasti in razvoja je Skupini Triglav na voljo njena obstoječa dobra kapitaliziranost, za katero S&P pričakuje, da bo tudi v prihodnje izpolnjevala najmanj kriterije ocene »AA«.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo Triglav tudi v prihodnjem dvoletnem obdobju uspešno izvajal poslovno strategijo s poudarkom na rasti, nadaljnji razpršenosti poslovanja, ohranjanju zelo visoke kapitalske ustreznosti in dobrega, stabilnega poslovanja.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 1. 8. 2019  dalje in bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 2.8.2019