Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Obvestila o pomembnem lastniškem deležu
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.7.2019 08:45
Oznaka objavljenega dokumenta : NIH-15/19
NIH-15/19

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nadzorovano informacijo:

Predsednik uprave družbe Krka, d. d., Novo mesto, Jože Colarič, je družbo obvestil, da je dne 2. 7. 2019 na podlagi zbranih pooblastil delničarjev pridobil glasovalne pravice izključno za glasovanje na 25. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, ki bo 4. 7. 2019.

Pred pridobitvijo je imel Jože Colarič neposredno 0,07 % glasovalnih pravic v delnicah družbe z oznako KRKG (ISIN: SI0031102120). Pred pridobitvijo ni imel posrednih glasovalnih pravic v delnicah in ni imel glasovalnih pravic v finančnih instrumentih.

Po pridobitvi ima Jože Colarič neposredno 22.500 glasovalnih pravic v delnicah z oznako KRKG, kar predstavlja 0,07 % glasovalnih pravic, in posredno 2.809.462 glasovalnih pravic v delnicah z oznako KRKG na podlagi zbranih pooblastil za glasovanje na 25. skupščini delničarjev, kar predstavlja 8,57 % glasovalnih pravic. Skupaj ima 2.831.962 neposrednih in posrednih glasovalnih pravic, kar predstavlja 8,64 % glasovalnih pravic. Po pridobitvi nima glasovalnih pravic v finančnih instrumentih.

Po 25. skupščini delničarjev se delež glasovalnih pravic vrne na stanje pred pridobitvijo glasovalnih pravic za glasovanje na 25. skupščini delničarjev.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 3. 7. 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 4.7.2019