Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  12.7.2018 15:30
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-60/18
TOS-60/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o začetku programa nakupov lastnih delnic z dne 05.02.2018 družba javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 05.07.2018 do vključno 12.07.2018. V tem obdobju družba na Ljubljanski borzi ni odkupila nobenih lastnih delnic z oznako KSFR.

Naročilo za nakup je bilo posredovano družbi Alta Invest.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je 40.521, kar je predstavljalo 1,04 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 40.521, kar predstavlja  1,04 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 12.07.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava
Datum: 13.7.2018