Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  4.6.2021 13:22
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-413/21
INI-407/21

SID banka, d. d., Ljubljana

Sklic 33. skupščine delničarjev SID banke

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 12. člena statuta SID banke, d.d., Ljubljana, uprava SID banke, d.d., Ljubljana sklicuje

 

33. skupščino delničarjev

SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,

ki bo v Ljubljani, dne 7. 7. 2021, ob 10.00 uri,

na sedežu banke, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1.   Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana

1.1Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja.«

2.   Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2020, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, seznanitev z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju ter seznanitev s spremembami politike prejemkov, pravil za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave in prejemki članov uprave in nadzornega sveta

2.1 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke za leto 2020 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2020.«

2.2 Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 4.032.728,09 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2020 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 4.457.225,78 EUR. Bilančni dobiček za leto 2020, v višini 4.032.728,09 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.«

2.3 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.«

2.4 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.«

2.5 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.«

2.6 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2020 in s spremembami Politike prejemkov uprave in Pravil za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave.«

3.   Spremembe Statuta SID banke, d.d., Ljubljana

3.1 Predlog sklepa:

» Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta SID banke, d.d., Ljubljana, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine«.

Predloge sklepov pod 1., 2. in 3. točko dnevnega reda sta podala uprava in nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se kot edini delničar v skladu s 4. členom Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) lahko udeleži in na njej glasuje Republika Slovenija, ki jo, v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), kot pooblaščenec zastopa Slovenski državni holding, d.d.

Predstavnik Slovenskega državnega holdinga, d.d. je dolžan predložiti ustrezno pisno pooblastilo SID banki najkasneje pred zasedanjem skupščine ter izkazati svojo istovetnost z osebnim dokumentom. Izvirnik pooblastila hrani SID banka.

Republika Slovenija oziroma njen pooblaščenec lahko SID banki posreduje predloge, pooblastila in druge listine v zvezi s skupščino SID banke po elektronski pošti na naslov info@sid.si.

Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so dostopni na spletnih straneh SID banke (www.sid.si).

 

V Ljubljani, 4.6.2021

Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Datum: 7.6.2021