Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  11.5.2018 12:13
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-395/18
INI-383/18

SID banka, d. d., Ljubljana

Sklic 30. skupščine delničarjev SID banke

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 12. člena statuta SID banke, d.d., Ljubljana, uprava SID banke, d.d., Ljubljana sklicuje 30. skupščino delničarjev SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana, ki bo
v Ljubljani, dne 14. 06. 2018, ob 10.00 uri,
na sedežu banke, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1.   Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana

1.1. Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja.«

2.   Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2017, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju

2.1. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2017.«

2.2. Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 6.628.945,98 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.«

2.3. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.«

2.4. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.«

2.5. Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.«

3.   Določitev plačil članom nadzornega sveta

3.1. Predlog sklepa:

 »Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 62,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 62,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.  

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela dne 27. 7. 2011 pod točko 4.«

Predloge sklepov pod točkama 1. in 2 sta podala uprava in nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana, predlog sklepa pod točko 3. pa je podal nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se kot edini delničar v skladu s četrtim členom Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) lahko udeleži in na njej glasuje Republika Slovenija, ki jo, v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), kot pooblaščenec zastopa Slovenski državni holding, d.d.

Predstavnik Slovenskega državnega holdinga, d.d. je dolžan predložiti ustrezno pisno pooblastilo SID banki najkasneje pred zasedanjem skupščine ter izkazati svojo istovetnost z osebnim dokumentom. Izvirnik pooblastila hrani SID banka.

Republika Slovenija oziroma njen pooblaščenec lahko SID banki posreduje predloge, pooblastila in druge listine v zvezi s skupščino SID banke po elektronski pošti na naslov info@sid.si.

Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so dostopni na spletnih straneh SID banke (www.sid.si).

Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Datum: 14.5.2018