Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Pridobitev in odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  5.2.2018 15:30
Oznaka objavljenega dokumenta : TOS-16/18
TOS-16/18

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Sprememba programa nakupa lastnih delnic

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev dne 31.8.2016 pooblastila upravo družbe za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo skupščine velja za 36 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

Družba je dne 10.1.2018 začela s programom nakupa lastnih delnic na organiziranem finančnem trgu. Ker pooblastilo skupščine ni omejeno zgolj na pridobivanje lastnih delnic na organiziranem finančnem trgu in ker družba ocenjuje, da na organiziranem trgu ne bo pridobila ciljnega števila lastnih delnic in ker se še relativno veliko delnic družbe nahaja na ukinjenih registrskih računih pri KDD, sta se uprava in nadzorni svet družbe odločila, da program nakupa lastnih delnic razširita tudi na izven organizirani finančni trg in sicer bo družba poskušala pridobivati lastne delnice neposredno od imetnikov vrednostnih papirjem, katerim bo posredovala dopis s ponudbo za odkup. 

V skladu s spremenjeno strategijo nakupa lastnih delnic je družba na novo določila največji denarni znesek dodeljen za program ter največje število delnic, ki se jih lahko pridobi. Navedeni postavki sta razvidni iz priloženega Programa odkupa lastnih delnic družbe, ki v celoti nadomešča program objavljen dne 10.1.2018.

 

Uprava
Datum: 6.2.2018
Pripeti dokumenti:  Program odkupa lastnih delnic